KINNITATUD

Juhatuse liikmete 25.oktoobril 2016.a.

otsusega nr. 1

PLAANILISE RAVIJÄRJEKORRA PIDAMISE KORD

 1. Plaanilist ravijärjekorda peetakse elektrooniliselt.
 2. Ravijärjekorra andmete eest vastutab sekretariaadi töötajad.
 3. Patsientide ravijärjekorda registreerimine on tagatud kohapeal kõigil tööpäevadel ajavahemikus kella 8.00-18.00.
 4. Ravijärjekorda registreerimine toimub telefoni teel, elava järjekorra alusel ning e-posti teel.
 5. Kõik ravijärjekorra taotlused registreeritakse esimesel pöördumisel olenemata ravijärjekorra pikkusest ja muudest asjaoludest.
 6. Ravijärjekorda kantakse järgmised andmed
  1. patsiendi ees- ja perekonnanimi, isikukood või selle puudumisel sünniaeg
  2. planeeritav vastuvõtuaeg
  3. planeeritava tervishoiuteenuse osutamise näidustus (diagnoos ja operatsiooni, uuringu või protseduuri nimetus)
  4. patsiendi kontaktandmed
  5. suunava arsti kontaktandmed (suunamise olemasolul)
  6. patsiendi ravijärjekorda registreerimise kuupäev
  7. ravijärjekorras muudatuste tegemise (ravijärjekorras ette- või tahapoole viimise või ravijärjekorrast väljaarvamise ) kuupäev ja põhjus
  8. ravijärjekorda panemise põhjuse kood, kui ooteaeg ületab Eesti Haigekassa nõukogu poolt kinnitatud ravijärjekorra maksimumpikkust
  9. märge , et patsienti on teavitatud ravijärjekorras tehtud muudatusest.
 7. Ravijärjekorda panemise põhjused kodeeritakse järgmiselt
  1. kood 62 – rahalise ressursi piiratus
  2. kood 63 – teenuse osutaja võimsuse puudumine
  3. kood 64 – patsiendipoolne põhjus
  4. kood 65 – teenuse osutamisega seotud põhjus
  5. kood 66 – muu põhjus
 8. Kui patsient registreeritakse ravijärjekorda telefoni teel, kantakse ravijärjekorda vähemalt lõike 6 punktides 1, 2, 4, 6, 7 ja 8 sätestatud andmed (st. Nimi, isikukood, planeeritav vastuvõtuaeg, kontaktandmed, järjekorda registreerimise ja muudatuste tegemise kuupäev ning järjekorda panemise põhjus).
 9. Patsiendi registreerimisel ravijärjekorda tegevuskohas antakse patsiendile kirjalik teatis, mis sisaldab tervishoiuteenuse osutamise aega ja tervishoiuteenust osutava tervishoiutöötaja nime ja telefoninumbrit.
 10. Kui patsient registreeritakse ravijärjekorda telefoni teel, siis teatatakse patsiendile telefoni või e-posti teel tervishoiuteenuse osutamise aeg ja tervisehoiuteenust osutava struktuuriüksuse tervishoiutöötaja nimi ja telefoninumber.
 11. Ravijärjekorras muudatuste tegemisel teatatakse patsiendile muudatustest hiljemalt ühe tööpäeva jooksul arvates muudatuste tegemisest ning säilitatakse varasem teave koos märkega, et patsienti on muudatustest teavitatud.
 12. Teave ööpäevaringselt vältimatu abi osutava tervishoiuteenuse kohta asub nähtavas kohas patsientide ooteruumis.